การทดลอง คืออะไร?

Untitled 1dsafexf - การทดลอง คืออะไร?

การทดลอง คืออะไร?

ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด การทดลองเป็นเพียงการทดสอบสมมติฐาน ในทางกลับกัน สมมติฐานคือความสัมพันธ์ที่เสนอหรือคำอธิบายของปรากฏการณ์