Category: การทดลอง คืออะไร?

การทดลอง ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด การทดลองเป็นเพียงการทดสอบสมมติฐาน ในทางกลับกัน สมมติฐานคือความสัมพันธ์ที่เสนอหรือคำอธิบายของปรากฏการณ์