Category: นักวิทยาศาสตร์ คืออะไร?

นักวิทยาศาสตร์ คือมืออาชีพที่ดำเนินการและรวบรวมการวิจัยเพื่อความรู้เพิ่มเติมในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ นักวิทยาศาสตร์อาจตั้งสมมติฐาน